Община Самоков

 

Предстоящи събития    Минали събития

 

 •  Общата площ на територията на община Самоков е 1209,9 км2 - 17,1% от територията на Софийска област. Тя е най-голямата по територия община в област София и в Западна България (като изключим Столичната община) и пета в страната (след общините Сливен, София, Добрич-селска и Тунджа).
 • Населението на община Самоков в 2003 г. е 40525 души - 15,3% от общото население на областта. Тя е най-голямата по брой на населението община в областта и 40-та в страната.
 • Гъстотата на населението в общината е 33,5 д/км2, повече от два пъти по-ниско от средното за страната (70,3 д/км2)
 • Степента на урбанизация (градското население) в община Самоков е 66,2%, по-висока от средното за областта – 58,9%, но по-ниска от средното за страната - 69,8%.
 • Динамиката на населението – средногодишното намаляване за периода на последните две преброявания 1992-2001 г. (-0,9%) е колкото това за страната (-0,9%). Възрастовата структура – като цяло е благоприятна – делът на младите и тези в трудоспособна възраст е по-висок от средния за страната.
 • Броят на населените места е 28 – град Самоков и 27 селски населени места (АЛИНО, БЕЛИ ИСКЪР, БЕЛЧИН, БЕЛЧИН БАНИ, ГОВЕДАРЦИ, ГОРНИ ОКОЛ, ГУЦАЛ, ДОЛНИ ОКОЛ, ДОСПЕЙ, ДРАГУШИНОВО, ЗЛОКУЧЕНЕ, КЛИСУРА, КОВАЧЕВЦИ, ЛИСЕЦ, МАДЖАРЕ, МАЛА ЦЪРКВА, МАРИЦА, НОВО СЕЛО, ПОПОВЯНЕ, ПРОДАНОВЦИ, РАДУИЛ, РАЙОВО, РЕЛЬОВО, ШИПОЧАНЕ, ШИРОКИ ДОЛ, ЯРЛОВО, ЯРЕБКОВИЦА), а броят на кметствата е 24 (АЛИНО, БЕЛИ ИСКЪР, БЕЛЧИН, ГОВЕДАРЦИ, ГОРНИ ОКОЛ, ГУЦАЛ, ДОЛНИ ОКОЛ, ДОСПЕЙ, ДРАГУШИНОВО, ЗЛОКУЧЕНЕ, КЛИСУРА, КОВАЧЕВЦИ, МАДЖАРЕ, МАЛА ЦЪРКВА, МАРИЦА, НОВО СЕЛО, ПОПОВЯНЕ, ПРОДАНОВЦИ, РАДУИЛ, РАЙОВО, РЕЛЬОВО, ШИПОЧАНЕ, ШИРОКИ ДОЛ, ЯРЛОВО), и курортен комплекс с национално значение, Боровец (к.к.Боровец).
 • Населените места и другите урбанизирани територии в община Самоков заемат 2,44% от общата територия на общината, малко по-голямо от средното за областта 4,33%, но значително по-малко от средното за страната 4,99%.
 • Обработваемата земя на човек от населението в община Самоков е 6,2 дка, по-малко от средното за областта 7,0 дка, и колкото е средното за страната 6,3 дка/човек.
 • Много висок е делът на държавната поземлена собственост 50,67%, което се дължи на територията на Националния парк Рила. Дяловете на общинската и на частната поземлена собственост са почти еднакви – 19,97% и 17,97%, при средни за областта 20,96% и 24,30%.
 • Степента на лесистост в община Самоков 54,7% е много по-висока от средната за страната 31,7%
 • Защитените територии заемат 26,92% от територията на общината. В територията на община Самоков попада част от Националния парк “Рила” 29377,7 ха, “Централния Рилски резерват” 12379,5 ха, както и част от Природния парк “Витоша” 3139,1 ха
 • Общото състояние на компонентите на околната среда в общината може да се определи като задоволително.
 • Много богати са природните дадености и културно-историческото наследство в общината, фолклорът, обичаите, традиционните занаяти и др. фактори и ресурси за туристическо развитие.
 • Икономическата активност е 55,5%, по-висока от средната за областта (55,0%) и страната (49,2%)
 • Безработицата в общината през 2003 г. е една от най-високите в страната 20,68%. – над средната за областта – 13,55% и за страната – 14,25%.
 • Индексът на човешко развитие, според Глобалния доклад за човешко развитие в Р България на ПРООН, за община Самоков е на средно равнище, общината е на 17-то място в областта

Природни условия и ресурси

   Община Самоков притежава изключително красива природа, благоприятен климат и богати природни ресурси. Северна Рила е сред най-изявените в рекреационно-туристическо отношение територии в България. На територията на общината дялът на горите е значително по-висок от средния за страната. Богати са водните й ресурси, в т.ч. водноенергийните. Уникално природно богатство на територията на общината са Рилските езера (Маричините, Мусаленските, Мальовишките и Урдините езера) - повече от 40 на брой, пръснати по високите части на Рила. В общината има находище на минерална вода край Белчин. Перспективни участъци за търсене на термоминерални води са долината на р.Палакария и Самоковското поле. Общината е бедна на полезни изкопаеми и на плодородна земеделска земя. Двойно по-нисък от средния за страната е относителният дял на обработваемата земя, което ограничава развитието на интензивно земеделие.

   Голяма част от общината 29377,7 дка е заета от Националния парк Рила, който притежава уникално богатството на защитени видове от флората и фауната. Паркът включва част от землищата на гр.Самоков и селата Говедарци, Маджаре, Мала Църква, Бели Искър и Радуил. Паркът се управлява с цел: поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите; предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности; създаване на предпоставки за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък на населението. Централният Рилски резерват, включен в границите на Националния парк, е най-големият резерват в страната с обща площ 12379 ,5 ха. Обявен е с цел да се съхранят в непроменено състояние горски, субалпийски и алпийски екосистеми, образуващи уникален за планините в Централна и Южна Европа комплекс, както и находищата на десетки застрашени и редки растителни и животински видове.

Демографско състояние и човешки ресурси

   Общината притежава сравнително добър демографски потенциал (40 хил.д.) с оглед бъдещото социално-икономическо развитие. Застаряването и намаляването на селското население е с темповете на средното за страната, като показва известни различия по населени места. Относително благоприятно е демографското развитие на центъра на общината – град Самоков. Положителна тенденция е нарастването на дела на населението с високо образователно равнище. Но в същото време на другия полюс е висок и делът на неграмотните и малко грамотните. Висок е делът на ромската етническа група (над 10%). Високо е равнището на регистрираната безработица (около 20%) – над средното за областта и страната. Високата икономическа активност на определени слоеве от населението е фактор за осигуряване на по-висока заетост на работната сила. Наблюдава се несъответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда, подчертана е сезонната заетост на населението, особено на селското.

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови